1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává Nature Boost s.r.o., IČ: 14057654, sídlem Horní Holetín 134, 539 71 Holetín, Spisová značka: C 48720 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Nature Boost“) pro své partnery a obchodní partnery, kteří se zaváží dodržovat tyto podmínky spolupráce, pokud provedou registraci na portálu natureboost.cz v Partnerském programu (dále jen „Program“), tedy program směřující k podpoře prodeje zboží na e-shopu natureboost.cz (dále jen „e-shop“) a splní podmínky v těchto VOP, získávají status Partner (dále jen „Pa“). Partneři, kteří zažádají o výplatu bonusů, poskytnou ze zákona potřebné doklady k uzavření vzájemné smlouvy a Nature Boost je schválí, získají status Obchodního partnera (dále jen „OPa“).
 • Na základě registrace v Programu ze strany Pa, vyplývá pro Pa a pro Nature Boost dohoda, která je v souladu s VOP. Nature Boost se v souladu s VOP zavazuje Pa poskytnout takovou výši slevy na poskytované zboží na e-shopu, jakou si získal členstvím v Programu.
 • Na základě registrace v Programu ze strany OPa, podání žádosti o výplatu provizí ze strany OPa a následném schválení ze strany Nature Boost, uzavírají Nature Boost a OPa smlouvu o obchodní spolupráci v Programu ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na jejímž základě je OPa povinen řídit se VOP, za což se v případě řádné činnosti OPa na základě těchto VOP a v souladu s příslušnými právními předpisy zavazuje vyplatit provizi.

 

2. PROHLÁŠENÍ PARTNERA A OBCHODNÍHO PARTNERA

Pa i OPa prohlašují, zaručují se a zavazují se společnosti Nature Boost, že po celou dobu trvání v Programu: 

 1. je starší 18 let;
 2. Veškeré poskytnuté informace a učiněná prohlášení Pa a OPa vůči Nature Boost v rámci registrace do Programu a během samotného Programu jsou pravdivá, přesná a úplná, přičemž neexistuje žádná skutečnost, která by byla s těmito prohlášeními v rozporu;
 3. je oprávněn uzavřít smlouvu ve smyslu těchto VOP, plnit své povinnosti z nich vyplývající a současně si je plně vědom povinností z těchto VOP vyplývajících;
 4. veškeré předpoklady pro uzavření smlouvy ve smyslu těchto VOP jsou splněny, zejména nikoliv však výlučně s ohledem na pravdivost a úplnost prohlášení a ostatní podmínky stanovené příslušnými obecně závaznými právními předpisy;
 5. uzavření smlouvy ve smyslu těchto VOP ani realizace jednotlivých kroků Pa, či OPa na základě a v souvislosti s ní není porušením jakékoliv povinnosti Pa vyplývající z příslušných právních předpisů, závazných smluv, dohod a prohlášení, ani není v rozporu s jakýmkoliv požadavkem, rozhodnutím nebo předběžným opatřením správního orgánu, soudu, rozhodčího nálezu, kterými by byl Partner vázán, ani není porušením jakýchkoliv práv třetích osob;
 6. není v úpadku ani hrozícím úpadku, ani proti němu nebyl podán insolvenční návrh a/nebo návrh na výkon rozhodnutí;
 7. Program má cashbackový charakter a umožňuje návštěvníkům získat část investovaných prostředků do pořízení sortimentu z e-shopu zpět;
 8. E-shop není tzv. MFA portál (tj. nejedná se o stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklamy).
 9. E-shop je využíván pro získání slev a jiných výhod přímo pro Pa, či OPa od společnosti Nature Boost v případě samostatných transakcí Pa na e-shopu, 
 10. E-shop neobsahuje žádné informace, odkazy, materiál a obsah, který by byl ve vztahu k třetím stranám nekalosoutěžní, porušoval příslušné obecně závazné právní předpisy a nejvyšší etické standardy, mj. obsah tam uvedený a/nebo odkazovaný nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí.

 

3. VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

 • Pa ani OPa není oprávněn bidovat či jinak inzerovat v reklamních systémech na výrazy obsahující Nature Boost a Natureboost.cz a překlepová slova.
 • Pa ani OPa není oprávněn využívat rozesílání nevyžádané pošty (spam) ani jinou nedovolenou formu propagace porušující zásady poctivého obchodního styku a dobré mravy.
 • Pa ani OPa není oprávněn při rozesílání reklamních emailů vystupovat jménem společnosti Nature Boost či nesmí vzbudit dojem, že je autorizovaný reklamní zástupce Nature Boost.
 • Pa ani OPa není oprávněn zneužívat provizního systému zvláště pak za účelem umělého navýšení provize vlastní či jiné osoby.
 • Pa ani OPa nesmí narušit ochranu provizního systému a tzv. hacknout či crecknout zvláště pak za účelem umělého navýšení provize vlastní či jiné osoby.
 • Poruší-li OPa povinnosti stanovené v článku 3 těchto VOP, Nature Boost má nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové porušení, přičemž OPa je povinen uhradit tuto smluvní pokutu do deseti (10) dnů od výzvy Nature Boost k její úhradě, přičemž nárok Nature Boost na náhradu škody v plné výši tím není dotčen.
 • Bude-li zjištěno porušení povinnosti Pa, či OPa vyplývajících z článku 3 těchto VOP, pak jej Nature Boost vyzve k okamžité nápravě. Nebude-li náprava učiněna ani do dvou (2) dnů, je Nature Boost oprávněna od smlouvy odstoupit.
 • Nature Boost je oprávněna upravovat strukturu sponzorské linie, zejména v případě, je-li zásah nutný. Například v případě technické chyby na eshopu, úmrtí Pa, či OPa, zániku smlouvy Pa, či OPa, nebo sloučení účtů na žádost obou Pa, či OPa v případě uzavření manželství, případně jiných velmi podstatných událostí. 
 • Nature Boost je oprávněna upravovat výše bonusů, zejména při zavádění nových produktů, či výrazné změně dodavatelských cen. 
 • Nature Boost je povinna o každé změně výše bonusů Pa (OPa) alespoň s měsíčním předstihem informovat. 

4. KALKULACE PROVIZE A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

 • V případě splnění všech podmínek Programu včetně pravdivosti, úplnosti a správnosti prohlášení Pa, či OPa týkající se Programu a dodržování povinností v článku 3 těchto VOP, má Pa, či OPa nárok na slevu, popř. provizi, která je kalkulována z obratu každého jednotlivého produktu na e-shopu a to z obratu vlastního i z obratu Pa a OPa přidružených.
 • V případě, že Provize přesáhne výši 2000,- Kč či ekvivalent v jiné měně, může OPa požádat o bezhotovostní úhradu na svůj bankovní účet oznámený Nature Boost, přičemž Nature Boost je povinna do třiceti (30) kalendářních dnů od dodání příslušného daňového dokladu (faktury) OPa a prověření splnění podmínek pro výplatu Provize tuto Provizi převést bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet OPa. Daňový doklad (faktura) musí splňovat zákonné náležitosti, v opačném případě je Nature Boost oprávněna OPa vrátit daňový doklad (fakturu). V takovém případě se splatnost staví a počne běžet nová až dnem doručení opraveného daňového dokladu (faktury). V případě, že je OPa plátcem DPH, navyšuje se sjednaná Provize o zákonem stanovenou DPH.
 • Má-li Nature Boost důvodné podezření, že Pa, či OPa porušil tuto smlouvu či jinak zneužil podmínky provizního systému, je oprávněna zablokovat Pa, či OPa přístup do Programu do té doby, nežli toto podezření bude vyvráceno.
 • Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu odesílatele ve prospěch bankovního účtu příjemce.

 

5. ODMĚNA

 1. V případě, že návštěvník po kliknutí na Odkaz Pa, či OPa zakoupí jakékoliv zboží na e-shopu, řádně zaplatí jeho cenu a zboží nevrátí v zákonné lhůtě od jeho obdržení, resp. ve lhůtě dohodnuté mezi Zapakuj a zákazníkem, („Nákup“), má Partner v takovém případě nárok na odměnu, či slevu na zboží ve výši určené z ceny Nákupu bez DPH („Odměna“).
 2. Odměny se vyplácí pouze za nově přivedené zákazníky. Toto pravidlo vyhodnocuje systém a v případě problému je možné se odvolat na info@natureboost.cz.
 3. Odměny se počítají i z obratu Pa, či OPa, kteří se registrovali na základě kliknutí na Odkaz sponzorského Pa, či OPa („Spozor“) v rámci víceúrovňové obchodní struktury.
 4. Výše Odměn jsou uvedeny na e-shopu > Můj Účet > Partnerský program.
 5. Na služby (například doprava) se nárok na odměnu nevztahuje.
 6. Odměna je vyplácena pouze na žádost o výplatu bonusů ze strany OPa.
 7. Minimální výše vyplácené Odměny činí 2000 Kč.
 8. Výše odměny může být upravena na základě časově omezené akce.
 9. Odměnu obdrží vždy pouze ten Pa, či OPa, z jehož stránek vstoupil zákazník na e-shop jako poslední před uskutečněním Nákupu. Podíl na odměně získají i Sponzoři Pa, či OPa až do předem definované úrovně uvedené na stránkách e-shopu > Můj Účet > Partnerský program. Nárok na odměnu není dotčen takovými vstupy zákazníka na internetové stránky Nature Boost, které nebyly uskutečněny prostřednictvím Odkazů umístěných na stránkách Pa, či OPa.
 10. Z technických důvodů je pro uznání Odměny nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.
 11. Pa, či OPa má nárok na Odměnu z Nákupů, které byly dokončeny v době trvání smlouvy.
 12. OPa je povinen zdanit Odměnu dle platného Zákona o daních z příjmů stejně jako dodržovat další ustanovení zákona pokud jde o příjem z odměny plynoucí.
 13. Výše Odměny je určena výhradně na základě údajů zaznamenaných systémem e-shopu, žádné jiné způsoby měření či výpočtu výše Odměny nebudou mít účinek.

 

6. UKONČENÍ SMLOUVY 

 1. Smlouva může být ukončena odstoupením, dohodou nebo výpovědí a blokací Pa, či OPa účtu.
 2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů stanovených v těchto VOP.
 3. Nature Boost je oprávněné odstoupit od smlouvy a zablokovat Partnerský účet v případě, že: 
  1. Pa, či OPa porušuje podstatným způsobem povinnosti stanovené Pa v těchto VOP a příslušných obecně závazných právních předpisech;
  2. se jakékoliv prohlášení Pa, či OPa uvedené v článku 2 těchto VOP se ukáže jako nepravdivé, neúplné či nesprávné;
 4. OPa je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Nature Boost je v prodlení s finančním plněním ve prospěch OPa po dobu delší než dvacet (20) dní a nezjedná nápravu ani do deseti (10) dnů ode dne doručení písemného oznámení OPa o takovém prodlení.
 5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 6. Každá smluvní strana je oprávněna vypovědět smlouvu i bez udání důvodu výpovědi v dvou (2) měsíční výpovědní lhůtě, přičemž smluvní strany se dohodly, že výpovědní lhůta začne plynout první den v kalendářním měsíci následujícím po doručení výpovědi druhé straně.
 7. Smluvní strany se dohodly, že ukončením účinnosti smlouvy nejsou a nesmějí být dotčena ustanovení smlouvy týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.

 

7. DŮVĚRNOST INFORMACÍ 

 1. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění smlouvy získala od druhé smluvní strany, přičemž smluvní strany považují za důvěrnou informaci jakoukoliv informaci, která je takto označena, která má určitou hodnotu pro příslušnou stranu, je nebo by mohlo být obchodním tajemstvím a/nebo jejichž zveřejnění by ohrozilo nebo mohlo ohrozit oprávněné zájmy příslušné smluvní strany, a proto se zavazují pro ochranu důvěrných informací, které zůstávají vždy výhradním vlastnictvím předávající strany, vyvinout pro zachování jejich důvěrnosti a ochrany stejné úsilí, jako by se jednalo o jejich vlastní důvěrné informace, a to v souladu s principem nejlepší praxe, příslušnými právními předpisy a zejména nikoliv však výlučně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Smluvní strany se dále zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy.
 2. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 
  1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů;
  2. měla přijímající strana oprávněně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené dohodě o ochraně informací;
  3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany;
  4. po podpisu smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi.
 3. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající ze smlouvy a též z příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy ve smyslu těchto VOP, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této smlouvy. 
 4. Smluvní strany se dohodly, že ukončení účinnosti smlouvy se nedotkne ustanovení tohoto článku VOP a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti smlouvy.

 

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 1. Každá smluvní strana nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných a účinných právních předpisů a smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případných i vzniklých škod.
 2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, avšak odpovědnost nevylučuje překážka, pokud vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů, přičemž účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
 3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění smlouvy a zároveň se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

 

9. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE  

 • Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků, zejména nikoliv však výlučně jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění smlouvy.
 • V případě, že Pa, či OPa bude mít jakékoliv dotazy či připomínky k programu, může tyto směřovat na https://natureboost.cz/kontakt.
 • Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo e-mailové adresy nebo jakýchkoliv jiných identifikačních údajů a dalších rozhodných skutečností týkající se Programu (mj. plátcovství DPH) budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů.
 • OPa se zavazuje, že v případě svého úpadku, hrozícího úpadku, podání insolvenčního návrhu na OPa nebo návrhu na výkon rozhodnutí proti OPa bude informovat společnost Nature Boost o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů. Nesplní-li OPa uvedenou povinnost považuje se takové jednání za podstatné porušení smlouvy.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 • Smluvní strany se zavazují všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní řešit přednostně smírnou cestou. Smluvní strany se dohodly, že pokud tyto spory nebudou vyřešeny do šedesáti (60) kalendářních dnů od začátku jednání o smíru, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu České republiky.
 • Smluvní strany se dohodly, že Partner není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Nature Boost na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Nature Boost.
 • Smluvní strany se dohodly, že Nature Boost je oprávněna jednostranně změnit VOP. V případě, že Pa, či OPa do deseti (10) pracovních dnů od okamžiku, kdy ho Nature Boost o změně informovala prostřednictvím emailové komunikace, Nature Boost neoznámí společnosti Nature Boost svůj nesouhlas s novým zněním VOP a z tohoto důvodu neodstoupí od smlouvy, tyto VOP se stanou účinnými pro další transakce smluvních stran.
 • Nicméně Partner nepostoupí ani nepřevede jakékoliv své závazky plynoucí ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Nature Boost.
 • Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy České republiky.